נזכור את מי שלא עמד להן כוחן

וכוחם ובחרו לסיים חייהם